Sobotské námestie 27, 058 01 Poprad

Opening hours: Mon-Sun 11:30 - 21:00

GDPR

Zásady a pokyny na zabezpečenie ochrany osobných údajov v spoločnosti

Vážený klient,

ďakujeme, že ste navštívili túto webovú stránku. Spoločnosť MBM Tatry, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 114, 058 01 Poprad,  Prevádzka : Doma u nás, Sobotské nám. 27, 058 01 Poprad – Sp. Sobota (ďalej len „spoločnosť“) si kladie za úlohu chrániť osobné údaje všetkých jej klientov v súlade s normami Európskej únie 679/2016 (ďalej len „EÚ“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Spoločnosť prijala príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane zákona o ochrane osobných údajov, vzťahujúcimi sa na ochranu údajov. Cieľom prijatia týchto opatrení je zabezpečiť ochranu osobných údajov jej klientov pred nezákonnými formami spracúvania. Primárnymi zásadami v oblasti ochrany osobných údajov našej spoločnosti sú najmä:

 • Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti a oprávnené osoby našich sprostredkovateľov
 • Poskytovanie osobných údajov sa realizuje len v intenciách osobitých zákonov, a to najmä štátnym orgánom alebo súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy.
 • Na zaistenie ochrany a bezpečností spracúvaných osobných údajov sme prijali zodpovedajúce opatrenia a využívame najmodernejšie informačné technológie.
 • Vaše osobné údaje, ktoré ste nám podľa osobitných zákonov poskytli, spracúvame len na vopred stanovený účel, ktorým je plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z čerpania našich služieb.
 • Osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujme inému prevádzkovateľovi, ktorý by ich mohlo využiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.
 • Poskytnuté osobné údaje uchovávame vo svojich informačných systémoch v súlade s právnymi predpismi a len tak dlho, ako je to nevyhnutné na poskytnutie kvalitných služieb (ubytovacie alebo s nimi súvisiace doplnkové služby), odpovedí na vaše otázky alebo na vyriešenie vašich problémov.

Naša spoločnosť spracúva len tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na základe osobitných právnych predpisov potrebné na poskytnutie našich služieb  a s nimi súvisiacich doplnkových služieb alebo, ktoré nám chcete dobrovoľne poskytnúť na základe vášho súhlasu a to najmä v súvislosti:

 • Predaj služieb
 • Získanie spätnej väzby týkajúcej sa úrovne nami poskytovaných služieb,
 • marketingovými aktivitami.

Ďalšie vaše práva ako dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov sú upravené v ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.  Podľa tohto ustanovenia dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu spoločnosti od nás ako od prevádzkovateľa vyžadovať najmä:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti najmä v rozsahu:  identifikačné údaje spoločnosti,  identifikačné údaje sprostredkovateľa v prípade, že spracúva osobné údaje v mene spoločnosti, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany ak sú im osobné údaje poskytované, okruh príjemcov ak sú im osobné údaje sprístupňované, formu zverejnenia, ak sa osobné údaje zverejňujú, tretie krajiny ak sú osobné údaje predmetom prenosu do tretích krajín,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť získala jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

V prípade uplatnenia práv žiadosťou zaslanou elektronickou poštou alebo faxom sa žiadosť považuje za podanú ak dotknutá osoba spoločnosti doručí žiadosť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania elektronickou poštou alebo faxom.

Dotknutá osoba má ďalej právo pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov alebo podmienok a pravidiel súvisiacich so spracúvaním, nás môžete kontaktovať na adrese: MBM Tatry, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 114, 058 01 Poprad,

alebo na e-mailovej adrese: doma@domaunas.sk,


Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti


I. Správca údajov

Názov prevádzkovateľa:

MBM Tatry, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 114, 058 01 Poprad,

Prevádzka : Doma u nás, Sobotské nám. 27, 058 01 Poprad – Sp. Sobota

ID: 46476741

Telefón: 0948 690 390

e-mail: doma@domaunas.sk

(ďalej ako: „Spoločnosť” .”)

Spoločnosť rešpektuje osobné práva svojich klientov, a preto pripravila túto Príručku o ochrane údajov (ďalej len Príručka), ktorá je k dispozícii v elektronickej podobe na internetovej stránke Spoločnosti, ako aj v tlačenej podobe v každom hoteli.
Spoločnosť ako správca údajov prehlasuje, že dodržiava ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  a Zákona č. 18/2018 z (ďalej len: „Zákon o ochrane osobných údajov”).

Táto Príručka poskytuje všeobecný prehľad o tom, ako Spoločnosť spravuje údaje počas poskytovania svojich služieb.. Spoločnosť poskytne informácie o každom spravovaní údajov, ktoré nie je uvedené v tejto Príručke ešte pred daným procesom spravovania údajov.

Spoločnosť je povinná spravovať osobné údaje len pre vopred stanovené účely, na nevyhnutne potrebný čas a za účelom výkonu svojich práv a plnení svojich povinností. Spoločnosť musí spravovať len také osobné údaje, ktoré sú potrebné a vhodné pre naplnenie cieľa konkrétneho spravovania údajov.

Ak Spoločnosť používa prijaté údaje na iný účel, ako je pôvodný účel zberu údajov, musí Spoločnosť v každom prípade informovať dotknuté osoby a požiadať ich o konkrétny, predchádzajúci súhlas a/alebo im poskytne možnosť, aby zakázali takéto použitie.
Osobné údaje poskytnuté Spoločnosti počas procesu spravovania údajov sa sprístupnia len tým osobám, ktoré sú zazmluvnené alebo zamestnané v Spoločnosti na vykonávanie povinností týkajúcich sa daného procesu spravovania údajov.

II. Definície

Osobné údaje: všetky údaje, ktoré sa môžu týkať dotknutého subjektu – najmä meno subjektu údajov, identifikačné číslo, ako aj jedna alebo viac informácií charakterizujúcich jeho/jej fyzické, fyziologické, mentálne, ekonomické, kultúrne alebo sociálne atribúty – a akékoľvek závery týkajúce sa subjektu údajov, ktoré je možné vyvodiť z týchto údajov.

Špeciálne citlivé údaje: osobné údaje o rasovom pôvode alebo etnickom pôvode, politických názoroch alebo členstve v politickej strane, o náboženskom alebo inom svetonázore, o členstve v odborových organizáciách, o sexuálnom živote, ako aj osobné údaje o zdravotnom stave, patologickej vášni a údaje o záznamoch v trestnom registri.

Súhlas: dobrovoľné a špecifické vyjadrenie zámeru subjektu údajov, ktoré je založené na správnych informáciách a ktorým subjekt údajov poskytuje jasný a jednoznačný súhlas na spravovanie osobných údajov komplexne, alebo pre jednotlivé operácie;

Námietka: vyhlásenie subjektov údajov, v ktorých namietajú voči spravovaniu svojich osobných údajov a žiadajú o ukončenie spravovania údajov a/alebo vymazanie spravovaných údajov;

Správca údajov: fyzické alebo právnické osoby alebo organizácie, ktoré nemajú právnu subjektivitu, ktorí alebo ktoré určujú účel spravovania údajov vlastnými silami alebo spoločne s inými, a vytvárajú a prijímajú rozhodnutia týkajúce sa spravovania údajov (vrátane použitého zariadenia), alebo poverili spracovateľa údajov prijímať takéto rozhodnutia;

Správa údajov: odhliadnuc od použitého postupu; akákoľvek operácia alebo všetky operácie vykonané s údajmi, najmä ak ide o  zber, zaznamenávanie, systematizáciu, skladovanie úpravu, aplikovanie, dotazovanie, prenos, zverejnenie, harmonizáciu alebo prepojenie, zablokovanie, vymazanie a zničenie údajov, ako aj prevenciu ďalšieho použitia takýchto údajov, fotografovanie, audio alebo vizuálne zaznamenanie, ako aj zaznamenanie fyzických atribútov vhodných na identifikáciu

Prenos údajov: poskytnutie prístupu niektorým tretím stranám k údajom;

Zverejnenie: poskytnutie prístupu širokej verejnosti k údajom;

Vymazanie údajov: zničenie údajov takým spôsobom, že ich obnova už nie je možná;

Označovanie údajov: pridelenie identifikačného označenia k údajom za účelom ich rozlišovania;

Zablokovanie údajov: pridelenie identifikačného označenia k údajom, aby sa na určitú dobu alebo navždy zablokovalo ich spravovanie;

Spracovanie údajov: vykonanie akýchkoľvek technických úloh súvisiacich s operáciami spravovania údajov, bez ohľadu na spôsob a zariadenie použité na výkon takýchto činností, ako aj bez ohľadu na  miesto aplikácie, za predpokladu, že úlohy sa týkajú údajov;

Spracovateľ údajov: fyzické alebo právnické osoby a/alebo organizácie bez právnej subjektivity, ktorí alebo ktoré vykonávajú spravovanie údajov na základe zmluvy so správcom údajov – vrátane zmlúv uzatvorených v súlade s právnymi predpismi;

Tretia strana: fyzické alebo právnické osoby a/alebo organizácie bez právnej subjektivity, ktorí alebo ktoré nie sú totožné so subjektom údajov, správcom údajov alebo spracovateľom údajov.

III. Spravovanie údajov

Spravovanie všetkých údajov týkajúcich sa subjektu údajov a poskytovanie služieb sú založené na dobrovoľnom súhlase za účelom toho, aby sa prostredníctvom takéto spravovania údajov poskytovali služby a/alebo udržiavali kontakty. Spoločnosť musí uchovávať osobné údaje popísané v tomto článku (okrem výnimiek definovaných v jednotlivých odsekoch) počas obdobia určeného v ustanoveniach príslušných daňových a účtovných zákonoch a po tomto období ich musí vymazať.

Podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR je právnym základom, podľa ktorého spracúvame vyššie uvedené údaje plnenie zmluvy o ubytovaní, prípadne vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy o ubytovaní na základe Vašej žiadosti (rezervácia ubytovania, dopyt po informáciách).

Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie zmluvy o ubytovaní, ktorej predmetom je náš záväzok zarezervovať a poskytnúť Vám prechodné ubytovanie. Spracúvanie Vašich osobných údajov je v rámci plnenia zmluvy nevyhnutné aj na komunikáciu pred poskytnutím ubytovania najmä na vybavenie Vašich požiadaviek, spracovanie rezervácie, vystavovanie daňových dokladov, evidenciu platieb a vybavovanie Vašich reklamácií a sťažností.

Za účelom plnenia si zákonných povinností viažucich sa k ubytovacím službám, a to vedenia knihy ubytovaných podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dane za ubytovanie podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu
 • dátum narodenia
 • adresu trvalého pobytu
 • dobu ubytovania
 • štátnu príslušnosť (len pri cudzincovi)

Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov. V prípade neposkytnutia osobných údajov by sme si nemohli riadne splniť zákonné povinnosti.

Za účelom vykonávania ekonomickej agendy a spracovania účtovných dokladov podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov môžeme spracúvať Vaše osobné údaje uvedené v bode 2.1 a 2.2 vyššie, ak to od nás vyžadujú príslušné právne predpisy. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracúvať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Právnym základom tohto spracúvania je riadne splnenie si všetkých zákonných povinností podľa článku 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia GDPR.

Za účelom riadneho vybavenia Vašej žiadosti rezervácie ubytovania  akoukoľvek  z elektronických foriem:

Vaše osobné údaje sú získané priamo od Vás v rozsahu, ktorý je nevyhnutný k tomu, aby mohla byť vaša e-mailová rezervácia zadaná do interného rezervačného systému.

Právny základ je plnenie zmluvy ( doba uchovávania – do ukončenia pobytu ).

Návšteva webovej stránky

Účelom spracúvania osobných údajov je Vaša návšteva oficiálnej web stránky hotela resp. sociálnych sietí, na ktorých má prevádzkovateľ vytvorený svoj profil. Spracúvanie osobných údajov sa riadi samostatnými podmienkami pre ochranu Vášho súkromia, ktoré sú zverejnené na sociálnych sieťach.

Právny základom je, že dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas (interakcia s pluginom) alebo aktívnym konaním.

III.1. objednávky

V prípade on-line, osobnej (na papieri) alebo telefonickej rezervácie Spoločnosť požaduje/môže požadovať nasledujúce údaje:

 • meno,
 • priezvisko;
 • adresa (adresa, mesto, poštové smerové číslo,)
 • e-mailová adresa;
 • číslo telefónu;
 • číslo mobilného telefónu (dobrovoľné)
 • druh kreditnej karty / debetnej karty;
 • meno držiteľa kreditnej karty / debetnej karty;

Preverený obchodný partner Prevádzkovateľa, ktorý v postavení tretej strany prevádzkuje rezervačný systém zabezpečujú vo zvýšenej miere ochranu údajov a  majú prijaté vhodné bezpečnostné opatrenia a  prenos Vašich osobných údajov cez verejne prístupnú počítačovú sieť je vždy chránený silnými a certifikovanými prostriedkami šifrovacej ochrany informácií, najmä bit SSL (Secure Socket Layer).


III.2. Newsletter – Novinky

Spoločnosť nesmie posielať novinky fyzickým osobám, kým s tým subjekt údajov nesúhlasí.  Subjekty údajov poskytnutú Spoločnosti súhlas na zasielanie elektronických noviniek na ich e-mailovú adresu, ktorú uviedli počas registrácie na objednanie si noviniek (na webovej stránke, prostredníctvom e-mailu alebo v tlačenej forme). Poskytnutím svojej adresy subjekty údajov súhlasia so zasielaním propagačných materiálov na ich adresu.

Spoločnosť je povinná uchovávať osobné údaje na osobitnom zozname, oddelene od údajov poskytnutých Spoločnosti na iné účely. Tento zoznam musí byť dostupný len oprávneným osobám Spoločnosti a spracovateľom údajov. Spoločnosť nesmie zverejniť zoznam alebo údaje žiadnej tretej osobe a/alebo neoprávneným stranám a musí prijať všetky bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávneným osobám nahliadnuť do nich.

Účelom spravovania údajov  týkajúcich sa zasielania noviniek je poskytnúť ucelené, všeobecné a na klienta orientované informácie adresátom ohľadne najnovších špeciálnych ponúk Spoločnosti.
Spoločnosť musí spravovať osobné údaje zozbierané pre tento účel tak dlho, ako chce Spoločnosť informovať subjekty údajov prostredníctvom noviniek a/alebo pokiaľ sa neodhlásia z odoberania noviniek.

Subjekty údajov sa môžu kedykoľvek odhlásiť z odoberania noviniek na spodnej časti noviniek alebo zaslaním e-mailu na  doma@domaunas.sk

Spoločnosť preveruje zoznam odberateľov noviniek každých päť rokov a požaduje potvrdenie súhlasu s odoberaním noviniek po piatich rokoch. V priebehu 30 (tridsiatich) dní po zaslaní takýchto e-mailov musí Spoločnosť vymazať zo zoznamu všetky subjekty údajov, ktorí nepotvrdili svoj súhlas s odoberaním noviniek.

Hostia sa môžu prihlásiť na automatické odoberanie noviniek z facebooku kliknutím na „like“ a tiež sa z toho môžu odhlásiť kliknutím na „dislike“ a/alebo môžu vymazať nechcené automatické pripojenie zo svojej nástenky prostredníctvom nastavení na nástenke.

Spoločnosť môže posielať propagačné materiály mailom bez predchádzajúceho súhlasu subjektov údajov za podmienky, že Spoločnosť poskytne príležitosť pre zakázanie zasielania ďalších propagačných materiálov.

III.3. Stránka na facebooku

Spoločnosť a hotel sa dajú kontaktovať aj prostredníctvom facebooku.
Účelom spravovania údajov je zdieľať obsah webových stránok . Hostia sa môžu prostredníctvom facebookovej stránky  dozvedieť o aktuálnych špeciálnych ponukách.

Kliknutím na „like“ na facebookovej stránke Spoločnosti súhlasia subjekty údajov, aby Spoločnosť zavesila na ich nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky.


Spoločnosť na svojej facebookovej stránke tiež publikuje fotky/videá z rôznych udalostí/hotela/reštaurácií. Pokiaľ to nie je skupinová fotografia, Spoločnosť  si musí vždy pred ich publikovaním vyžiadať predchádzajúci písomný súhlas subjektov údajov.
Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete  v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na www.facebook.com.

III.4. Údaje o návštevnosti webových stránok

III.4.1.. Referencie a linky

Webová stránka Spoločnosti môže obsahovať linky, ktoré Spoločnosť neprevádzkuje a sú tam uvedené len pre informáciu návštevníkov. Spoločnosť nemá žiaden vplyv na obsah a bezpečnosť webových stránok prevádzkovaných partnerskými spoločnosťami, a preto ani nie je za ne zodpovedná.  Predtým, ako poskytnete akékoľvek údaje na danú stránku, preštudujte si prosím vyhlásenie o ochrane údajov a pokyny na spravovanie údajov tých webových stránok, ktoré navštívite.

III.4.2. Analytické nástroje, cookies

Spoločnosť používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete.  Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu  webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.  Spoločnosť nepoužíva analytické systémy na zber osobných informácií. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť.  Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

III.4.3. Remarketingové kódy

Používame remarketingové kódy na zaznamenanie, keď si užívateľ prezerá určité stránky, čo nám  umožňuje v budúcnosti poskytovať cielenú reklamu. Cookie, zaisťujúce remarketingové kódy, môžu návštevníci webovej stránky primeraným nastavením daného prehliadača zakázať.

III.5. Kontakt

Spoločnosť môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu.  doma@domaunas.sk

Spoločnosť musí spravovať správy, kým nie je daná požiadavka/otázka splnená/zodpovedaná a potom, keď je požiadavka/otázka uzavretá, archivuje takéto e-maily a uchováva ich po   dobu 5 (piatich) rokov.

III.6. Spravovanie údajov o žiadateľoch o zamestnanie

V prípade, ak Spoločnosť dostane životopisy v akomkoľvek formáte pre účely hľadania zamestnania, predpokladá sa, že subjekt údajov súhlasil so spracovaním osobných údajov uvedených v životopise. Účelom spracúvania údajov je výber vhodných uchádzačov.

Ak subjekt údajov výslovne zakáže spravovanie takýchto osobných údajov, musí Spoločnosť takéto údaje vymazať. Pokiaľ uchádzač nežiada o vymazanie údajov, potom bude životopis a údaje v ňom uvedené – pokiaľ sa osoba neprihlásila na konkrétnu ponuku práce – do 1 roka od zaslania vymazaná. Životopisy osôb, ktoré sa prihlásili na konkrétnu ponuku práce, budú vymazané okamžite po zvolení osoby, ktorá danú pozíciu obsadí.

Spoločnosť poskytne životopisy uchádzačov a/alebo osobné údaje v nich uvedené tretím osobám iba s výslovným predbežným súhlasom uchádzača.

IV. Bezpečnosť údajov

Ostatné činnosti súvisiace s bezpečnosťou

Spoločnosť musí zabezpečiť transparentnosť kontroly a určiť ako a ktoré osobné údaje sa prenášajú použitím prístroja na prenos údajov, kto a kedy vkladá ktoré údaje do systému a musia tiež zabezpečiť, aby sa systém mohol v prípade chyby obnoviť.  Sú generované správy o chybách, ku ktorým došlo v priebehu automatického spracovania.

Spoločnosť musí spravovať osobné údaje dôverne a nesmie ich poskytnúť neoprávneným osobám.  Spoločnosť musí osobitne chrániť osobné údaje proti neoprávnenému prístupu, úprave, prenosu, zverejneniu, vymazaniu alebo zničeniu, ako aj voči náhodnému zničeniu, poškodeniu a nedostupnosti kvôli zmene použitej technológie. Spoločnosť musí prijať všetky bezpečnostné opatrenia, aby zabezpečila technickú ochranu osobných údajov

Cookies
Prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje vo forme Cookies uložených v internetovom prehliadači užívateľa na zlepšenie poskytovaných služieb alebo pri analýze výsledkov. Cookies prevádzkovateľa ani tretích strán neobsahujú žiadne osobné údaje a zbierajú len anonymné údaje spojené s jeho užívateľským ID. Jedná sa o údaje, ktoré stránky si užívateľ pozrel alebo aký obsah vyhľadával. Tieto údaje nie sú nikdy prepojené s osobnými údajmi užívateľa.
Užívateľ má možnosť zastaviť použitie Cookies a tým pádom možnosť na zrušenie jeho odoslania na server v prípade opätovnej požiadavky servera.
Prevádzkovateľ kladie veľký dôraz na bezpečné používanie internetu a elektronických médií slúžiacich na prenos údajov. Vyzýva však užívateľov aby sa snažili o čo najvyššie zabezpečenie z ich strany a to použitím aktuálnej verzie internetového prehliadača, utajením bezpečnostných prvkov slúžiacich na prístup k účtu, opatrnosť pri prenose údajov prostredníctvom elektronických médií a internetu.
 

Analýza webových stránok
Webové stránky prevádzkovateľa používajú analytické nástroje na meranie výkonnosti a návštevnosti a to hlavne nástroj Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. Tento nástroj  využíva Cookies, ktoré sa ukladajú do pamäte užívateľa webových stránok. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server Google, kde sa ukladajú do pamäte. Google nespája IP adresu užívateľa s jeho osobnými údajmi. Údaje sú anonymné.
Dáta užívateľa sú na serveri Google uložené po dobu 26 mesiacov. Bližšie informácie o uchovaní osobných údajov slúžiacich na analýzu návštevnosti webovej stránky nájdete na stránkach spoločnosti Google – Uchovávanie dát Google Analytics. Nástroj Google Analytics môže uchovávať demografické údaje užívateľa ako je pohlavie, vek, lokalita a pod. Údaje sú anonymné.
Nástroj Google Analytics môže byť prepojený s nástrojom Google Search Console, ktorý slúži na analýzu vyhľadávania prostredníctvom fulltextového vyhľadávača Google a spôsoby vstupu užívateľa na internetové stránky. Súčasťou tejto analýzy môže byt prenos demografických a iných osobných údajov užívateľa. Údaje sú anonymné.
Nástroj Google Analytics môže byť prepojený s nástrojom Google Search AdWords, ktorý slúži na zobrazenie internetovej reklamy (vo forme textu a grafických bannerov) a zacielenie reklamy správnemu publiku. Súčasťou tejto analýzy môže byt prenos demografických a iných osobných údajov užívateľa. Údaje sú anonymné.

Sociálne pluginy


Na webové stránky prevádzkovateľa  sú napojené pluginy (aplikácie) tretích strán ako je napr. Facebook, Google Plus, YouTube,  a pod. Tieto aplikácie sú uložené a spustené na serveroch tretích strán. Spoločnosť prevádzkovateľa  nemá vplyv na zabezpečenie ochrany osobných údajov pri používaní aplikácií tretích strán. Webové stránky prevádzkovateľa používajú doplnky tretích strán, ktoré umožňujú užívateľom zdieľať, komentovať, hodnotiť obsah webových stránok na sociálnych sieťach alebo zaregistrovať sa prostredníctvom účtu tretej strany. V takomto prípade internetový prehliadač vytvára medzi užívateľom a treťou stranou priame spojenie pri ktorom dochádza k použitiu cookies a prenosu údajov užívateľa medzi webovými stránkami, prehliadačom užívateľa a serverom tretej strany. Dáta spravidla nie sú spájané s osobnými údajmi užívateľa. Prevádzkovateľ využíva na svojich stránkach zásadne spoľahlivé zdroje pluginov a doplnkov. Prevádzkovateľ nedokáže zaručiť funkčnosť ani spoľahlivosť pluginov tretích strán.
V prípade akcie užívateľa na webových stránkach prevádzkovateľa prostredníctvom sociálnych pluginov môžu byť tieto akcie zobrazené na stránkach tretích strán v závislosti od nastavenia konta užívateľa (napr. Facebook Like, Google Plus, Zdieľanie na sociálnych sieťach a pod.).

Reklama a remarketing


Webové stránky prevádzkovateľa môžu zobrazovať reklamy zahŕňajúce reklamy tretích strán a môžu byť využité na zobrazenie reklamy na internetových stránkach tretích strán. Reklamný systém môže využiť technológiu PPC resp. PPI a remarketing. Tieto technológie sú na stránke použité kvôli tomu aby mohli užívateľovi poskytnúť najrelevantnejšiu ponuku a to aj na webových stránkach tretích strán. Prevádzkovateľ prostredníctvom personalizovanej reklamy zameranej na záujmy používateľa poskytuje zaujímavejšie zobrazovanie reklamy, ku ktorej má užívateľ osobný vzťah.
Reklamy sa na webových stránkach prevádzkovateľa a na webových stránkach tretích strán zobrazujú za pomoci technológie cookies a analýzy správania užívateľa na internete.Táto internetová stránka využíva reklamný systém Google AdWrods a Facebook Ads.


Mapy a lokalizácia
Tieto internetové stránky môžu obsahovať mapy využívajúce službu Google Maps. Táto služba môže uchovávať osobné údaje užívateľa týkajúce sa jeho polohy.

Príspevky používateľov
Používatelia webových stránok  môžu prispievať svojim obsahom vo forme komentárov, hodnotení a pod., či už priamo na webových stránkach alebo na stránkach firmy na sociálnych sieťach alebo na svojich vlastných stránkach na sociálnych sieťach formou zdieľania a hodnotenia.
Akýkoľvek obsah, informácie alebo iné formy údajov a komunikácie, ktoré boli na stránke uverejnené užívateľmi na webových stránkach  alebo zdieľané prostredníctvom sociálnych sietí a iných aplikácií aj na webových stránkach tretích strán sa nepovažujú za dôverné a nepodliehajú ochrane obchodného tajomstva.
Prevádzkovateľ nepreberá za príspevky užívateľov, informácie a komunikáciu zodpovednosť. Zároveň výslovne zakazuje uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.


V. Kamerový systém

Hotel využíva k prevencii a ochrane svojich zákazníkov, svojho aj ich majetku kamerový systém. So záznamami sa žiadnym spôsobom nepracuje a neposkytujú sa tretím osobám či subjektom bez právneho podkladu.

Kamerové záznamy z hotela a okolia sú spracovávané maximálne 15 dní odo dňa zhotovenia kamerového záznamu. Bezpečnostné kamery sú označené piktogramom a textovým upozornením.


VI. Spracovanie a poskytovanie osobných údajov


Vo väčšine prípadov spracúvame Vaše osobné údaje pre vlastné účely ako ich Prevádzkovateľ. Údaje sa tiež uchovávajú alebo sprístupňujú iným osobám, aby sa vyhovelo povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sa uplatňovali nároky prevádzkovateľa alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči prevádzkovateľovi. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sa sprístupňujú osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad činnosťou prevádzkovateľa, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí.

VII. Prenos osobných údajov mimo EHP


Žiadne osobné údaje, ktoré sa spracúvavajú sa neprenášajú do tretej krajiny, ktorá sa nachádza mimo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) a žiadny takýto prenos sa ani nezamýšľa.VII. Doba spracúvania osobných údajov


Vo všeobecnosti uchovávame osobné údaje po dobu trvania jednotlivých účelov spracúvania uvedených vyššie. Získané osobné údaje uchovávame po dobu najviac 10 rokov od vydania posledného daňového dokladu o Vašom ubytovaní.

VIII. Práva dotknutej osoby


Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nasledovné práva:

Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom:
Máte právo získať potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo zistiť, ktoré Vaše údaje sú nami spracúvané, a právo na nasledovné informácie:
-informáciu o tom, na aké účely Vaše osobné údaje spracúvame;
-aké kategórie Vašich osobných údajov spracúvame;
-komu boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté;
-predpokladaná doba, po ktorú budeme Vaše osobné údaje uchovávať;
-informáciu o tom, ktoré z tu uvedených práv sa na Vás vzťahujú;
-informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
-informáciu o tom, odkiaľ sme získali Vaše osobné údaje, pokiaľ ste nám ich neposkytli priamo
-informáciu o tom, či sa na Vaše osobné údaje vzťahuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania;
-informáciu o primeraných zárukách bezpečnosti prenosu Vašich osobných údajov, pokiaľ sa tieto prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
Na základe využitia práva na prístup k Vašim osobným údajom Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
Právo požadovať opravu osobných údajov:
-Pokiaľ niektoré z Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, nie sú správne alebo úplné, máte právo na to, aby sme tieto Vaše nesprávne alebo neúplné osobné údaje opravili prípadne doplnili. K spracúvaniu nesprávnych osobných údajov môže dôjsť napríklad v prípade zmeny Vášho priezviska alebo adresy.

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
-údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali;
-odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ;
-namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu;
osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:


Máte právo žiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov:
na čas, kým overujeme správnosť Vašich spracúvaných osobných údajov, ak ste túto správnosť namietli; namiesto vymazania, ak je spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
na čas, keď ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, i keď ich už na účely spracúvania nepotrebujeme; na čas, kým sa overuje, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe a Vy ste namietli ich spracúvanie z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Pokiaľ dôjde k obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov, po dobu takéhoto obmedzenia ich môžeme len uchovávať.

Právo na prenosnosť osobných údajov


Pokiaľ vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov automatizovanými prostriedkami a spracúvanie sa zakladá na Vašom súhlase, alebo je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na zmluvnom vzťahu medzi Vami a nami, máte právo na prenos takýchto Vašich osobných údajov.
Právo na prenos Vašich osobných údajov spočíva v tom, že môžete získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanej forme a máte právo ich následne preniesť inej osobe, ktorá ich bude spracúvať. Máte takisto právo, aby sme ich inej osobe, ktorá ich bude spracúvať, preniesol priamo Prevádzkovateľ, pokiaľ je to technicky možné.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že využitie Vášho práva na prenos osobných údajov neznamená, že osobné údaje budú Prevádzkovateľom automaticky vymazané, a neovplyvňuje dobu ich uchovávania Prevádzkovateľom.

Námietka proti spracúvaniu Vašich osobných údajov


Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ sa spracúvanie uskutočňuje:
– na právnom základe, ktorým je nevyhnutnosť spracúvania na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľom;
na právnom základe, ktorým je nevyhnutnosť spracúvania na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany; na účel priameho marketingu.
Dôsledkom využitia Vášho práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov je to, že Prevádzkovateľ ďalej nesmie spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:
nevyhnutné oprávnené záujmy, ktoré prevažujú nad Vašimi právami a záujmami, alebo
dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Tieto výnimky sa nevzťahujú na spracúvanie na účel priameho marketingu. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na účel priameho marketingu a Vy ich ďalšie spracúvanie namietnete, Prevádzkovateľ ukončí ich ďalšie spracúvanie.

Poskytovanie informácií:

Na základe žiadostí zaslaných subjektmi údajov na e-mailové adresy v každej časti alebo priamo Spoločnosti, musí Spoločnosť poskytnúť informácie týkajúce sa konkrétnych údajov o subjekte spravovaných Spoločnosťou a/alebo spracované spracovateľom údajov poverených Spoločnosťou; zdroj takýchto údajov, účel, právny základ a trvanie spravovania údajov; meno a adresa spracovateľov údajov, ako aj ich činnosti súvisiace so spravovaním údajov; a (v prípade prenosu osobných údajov subjektu) právny základ a prijímateľ prenosu údajov. Takéto informácie sa musia poskytnúť do 25 dní, bezplatne raz ročne pre identické údaje, a za poplatok za všetky dodatočné požiadavky.
Ak je poskytnutie informácií zamietnuté, Spoločnosť musí písomne informovať subjekt údajov, ktoré ustanovenie ktorého zákona bolo právnym základom pre zamietnutie informácií a tiež musí informovať subjekt údajov o možnostiach odvolania sa.

Opravy:

Ak sú osobné údaje nesprávne a Spoločnosť má k dispozícii správne údaje, musí takéto údaje opraviť. Spoločnosť musí o oprave informovať subjekt údajov, ako aj strany, ktoré potenciálne mohli dostať údaje od Spoločnosti pre účely spravovania údajov. Takéto oznámenie sa nemusí robiť, ak nie sú porušené oprávnené záujmy subjektu údajov v zmysle účelu spravovania údajov.

 Vymazanie a blokovanie, námietka

Prípady vymazania a blokovania osobných údajov a námietky proti spravovania údajov sa riadia ustanoveniami Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť musí poskytnúť informácie o právnych predpisoch uvedených v tomto odseku na základe požiadaviek zaslaných na doma@domaunas.sk,

Súdne spory:

Ak je porušené právo na súkromie subjektov údajov, môžu títo podať žalobu voči Spoločnosti.  Súdne konanie sa riadi nariadeniami  Zákona o ochrane osobných údajov, a nariadeniami v  Občianskom zákonníku, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi.
Spoločnosť musí poskytnúť informácie ohľadne právnych predpisov použitých v tomto odseku na základe požiadaviek poslaných na doma@domaunas.sk,

Odškodnenie a poplatok za ujmu

Ak Spoločnosť spôsobí škodu protiprávnym spracúvaním údajov dotyčnej osoby alebo porušením požiadaviek ochrany osobných údajov, alebo poruší právo dotyčnej osoby na súkromie, od Spoločnosti je možné požadovať poplatok za ujmu.

Správca údajov je zbavený zodpovednosti za uhradenie poplatku za ujmu, ak dokáže, že škodu alebo porušenie práva dotyčnej osoby na súkromie spôsobili neodvrátiteľné dôvody mimo rozsahu spracúvania údajov. Spoločnosť je tiež zodpovedná za všetky škody subjektu údajov spôsobené spracovateľmi údajov, Spoločnosť je povinná uhradiť dotyčnej osobe aj poplatok za ujmu, v prípade porušenia práva na súkromie, spôsobené spracovateľom údajov. Spoločnosť je zbavená tejto zodpovednosti a zodpovednosti za uhradenie poplatku za ujmu, ak dokáže, že škoda alebo porušenie práva dotyčnej osoby na súkromie bolo spôsobené neodvrátiteľným dôvodom silou mimo rozsah spravovania údajov. Škoda nemôže byť kompenzovaná a nie je možné požadovať poplatok za ujmu, ak bola spôsobená v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbalého pochybenia dotyčnej osoby.

IX. Rôzne ustanovenia:

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu tejto Príručky o jej zmene zúčastnené strany upovedomí. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za správnosť údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok alebo hosťami. Ak máte otázky ohľadne ochrany osobných údajov, môžete požiadať o pomoc miestny Úrad pre ochranu osobných údajov.


X. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je vykonávané v súlade s Nariadením GDPR alebo zákonom, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu.
Príslušným dozorným orgánom je:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Posledná aktualizácia: 08. 08.2021.