Sobotské námestie 27, 058 01 Poprad

Otváracie hodiny: Po-Ne 11:30 - 21:00

REKLAMAČNÝ PORIADOK- UBYTOVANIE

MBM Tatry, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 114, 058 01 Poprad, Prevádzka : Doma u nás, Sobotské nám. 27, 058 01 Poprad – Sp. Sobota REKLAMAČNÝ PORIADOK- UBYTOVANIE 

Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií poskytovaných služieb v ubytovacom zariadení Doma u nás vydávame v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Obchodného zákonníka 513/1991 a Občianskeho zákonníka – Zákon č. 47/1992 v znení neskorších predpisov tento reklamačný poriadok: 

Článok I
Právo na reklamáciu služieb 

Ak spotrebiteľ zisQ, že poskytnuté ubytovacie služby, resp. s nimi súvisiace služby majú vadu, má právo túto reklamovať. Ak spotrebiteľ zisQ, že ubytovacia služba, ktorá bola poskytnutá, má vadu, musí uplatniť svoje právo u vedúceho prevádzky alebo u ním povereného zamestnanca bez zbytočného odkladu; jeho právo zanikne ak nebolo uplatnené do 6 mesiacov od poskytnuVa služby. Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o poskytnutých službách, doklad o zaplatení služieb, ktorých vadu reklamuje. 

Článok II
Zodpovednosť organizácie 

Ak spotrebiteľ uplatní právo zo zodpovednosV za vady služieb, je vedúci prevádzky, alebo ním poverený zamestnanec povinný po odbornom posúdení rozhodnúť o reklamácii ihneď. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď alebo ju vedúci prevádzky alebo ním poverený zamestnanec nepovažuje za opodstatnenú, je povinný so spotrebiteľom spísať záznam o reklamácii. V zázname uvedie presné označenie služby a čas, kedy bola poskytnutá, vytknuté vady a požiadavku na vybavenie reklamácie. Kópiu záznamu dostane spotrebiteľ. Ak sa jedná o zložitý prípad, je povinný vedúci prevádzky rozhodnúť o reklamácii do 3 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynuQ tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Prevádzkovateľ je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, nechať poskytovanú službu odborne posúdiť. Prevádzkovateľ je povinný na požiadanie orgánu dozoru zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia preukázať. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže uplatniť svoje právo na súde. 

Článok III
Neodstrániteľné vady poskytnutej služby 

Ubytovacie služby MBM Tatry, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 114, 058 01 Poprad, Prevádzka : Doma u nás, Sobotské nám. 27, 058 01 Poprad – Sp. Sobota REKLAMAČNÝ PORIADOK- UBYTOVANIE Ak nie je možné vady technického charakteru na izbe pridelenej spotrebiteľovi odstrániť, a ak ubytovacie zariadenie nemôže poskytnúť spotrebiteľovi iné náhradné ubytovanie a izba bude prenajatá po dohode napriek takejto vade, má spotrebiteľ právo na

• primeranú zľavu z ceny izby,
• zrušenie zmluvy spravidla pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak už bolo zaplatené

Článok IV
Lehoty na uplatnenie reklamácie 

Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty. Tento reklamačný poriadok je platný od 01. 08.2021. 

Stiahnúť PDF