Sobotské námestie 27, 058 01 Poprad

Otváracie hodiny: Po-Ne 11:30 - 21:00

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV 

MBM Tatry, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 114, 058 01 Poprad, Prevádzka : Doma u nás, Sobotské nám. 27, 058 01 Poprad – Sp. Sobota ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV  

1.Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosV spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začaVe alternaQvneho riešenia sporu subjektu alternaQvneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternaQvnom riešení sporov. Podľa §3zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015Z.z.

2.Zoznam subjektov alternaQvneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR– hhp://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternaQvnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

3.V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ Vež právo obráVť sa napredávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začaVe alternaQvneho riešenia sporu subjektu alternaQvneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa§12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom plakormy alternaQvneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na : hhp://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začaVe ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej plakormy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začaVe ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obráVť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.